Dom Bez Kosztów | REGULAMIN AKCJI BON PODARUNKOWY - Dom Bez Kosztów

REGULAMIN AKCJI BON PODARUNKOWY

 1. Definicje określeń użytych w niniejszym regulaminie.
  1. Wykonawca – Dom Bez Kosztów Sp. z o. o., Topole 19c, 89-620 Chojnice. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000990893, NIP: 5552132819, REGON: 523085744
  2. Klient – osoba fizyczna, która zawarła z Wykonawcą umowę o roboty budowlane polegające na wybudowaniu budynku mieszkalnego w całości albo w części na wcześniej wykonanym fundamencie, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W wypadku, gdy umowę z Wykonawcą zawarło kilka osób łącznie, osoby te uważane są za jednego Klienta.
  3. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której właściwe przepisy przyznają zdolność prawną, współpracująca z Wykonawcą, uprawniona do wystawiania w imieniu Wykonawcy Bonów podarunkowych.
  4. Bon podarunkowy – dokument wydany na okaziciela uprawniający Klienta do otrzymania rabatu na usługę Wykonawcy wynikającą z zawartej przez Klienta z Wykonawcą umowy o roboty budowlane.
 2. Postanowienia ogólne.
  1. Bon podarunkowy może uzyskać każda osoba fizyczna, która jest zainteresowana zawarciem z Wykonawcą w przyszłości umowy o roboty budowlane budynku mieszkalnego.
  2. Bon podarunkowy można uzyskać poprzez pobranie go ze strony Internetowej lub reklamy wyświetlanej w mediach społecznościowych firmy Dom Bez Kosztów Sp. z o.
  3. Wykonawca oferuje Bon podarunkowy, który uprawnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 15.000 zł netto na usługę Wykonawcy wynikającą z zawartej przez Klienta z Wykonawcą umowy o roboty budowlane do stanu deweloperskiego premium.
  4. Bon podarunkowy jest ważny do 11.03.2024 r. (data 11 marca 2024 r. dotyczy podpisania umowy przedwstępnej).
 3. Realizacja Bonu podarunkowego.
  1. Bon podarunkowy może zostać zrealizowany przez Klienta tylko i wyłącznie w wypadku wykonania przez Klienta w całości umowy o budowę budynku mieszkalnego zawartej przez niego z Wykonawcą.
  2. Wykonawca może odmówić zrealizowania Bonu podarunkowego w szczególności:
   1. w wypadku rozwiązania umowy łączącej Klienta z Wykonawcą przed zakończeniem wszystkich robót,
   2. odstąpienia od umowy, niezależnie od tego, która ze stron od umowy odstąpiła,
   3. wypowiedzenia umowy niezależnie od tego która ze stron ją wypowiedziała
   4. innych przyczyn, które doprowadziły do tego, że Wykonawca nie mógł wykonać zleconych mu robót w całości zgodnie z umową,
   5. w wypadku, gdy Klient opóźniał się w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie któregoś z etapów robót przewidzianych w umowie między Klientem a Wykonawcą.
  3. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne ani w całości ani w części.
  4. Bon podarunkowy jest jednorazowy.
  5. W wypadku Bonów podarunkowych z określoną na nich kwotą pieniężną, Klient ma prawo realizując taki Bon podarunkowy do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z zawartej przez Klienta i Wykonawcy umowy o roboty budowlane polegające na wybudowaniu budynku mieszkalnego o kwotę wskazaną na Bonie podarunkowym. Kwoty wskazane w Bonach podarunkowych nie sumują się i Klient nie może w wypadku, gdy ma w swojej dyspozycji klika Bonów podarunkowych jednego rodzaju żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia ma podstawie więcej niż jednego Bonu podarunkowego tego samego rodzaju.
  6. W wypadku posiadania przez Klienta kilku Bonów podarunkowych z określoną na nich kwotą pieniężną, Klient nie może żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie na rzecz Klienta innych umów niż umowa wskazana w punkcie 4.
  7. W wypadku Bonów podarunkowych wymienialnych na usługę doradztwa przy wyborze projektu budowlanego, Bon podarunkowy może być zrealizowany wyłącznie w celu obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z zawartej przez Klienta i Wykonawcy umowy o roboty budowlane polegające na wybudowaniu budynku mieszkalnego o kwotę stanowiącą równowartość wynagrodzenia Wykonawcy za doradztwo przy wyborze projektu i przeniesienie przez Wykonawcę na Klienta uprawnień do wykorzystania go w procesie budowlanym wskazanego w umowie. Bon podarunkowy może zostać wykorzystany do rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za tę usługę tylko w wypadku, gdy została ona przewidziana w umowie o roboty budowlane zawartej przez Klienta z Wykonawcą lub umowa o wykonanie te usługi została zawarta jednocześnie z umową o roboty budowlane dotyczącą budowy całego budynku mieszkalnego wraz z fundamentami.
  8. W wypadku Bonów podarunkowych wymienialnych na Produkt z oferty Wykonawcy, Bon podarunkowy może być zrealizowany wyłącznie w celu uzyskania od Wykonawcy nieodpłatnie produktu, który został wskazany w Bonie podarunkowym. Klient może zrealizować u Wykonawcy tylko jeden Bon podarunkowy wymienialny na Produkt z oferty Wykonawcy.
  9. Bony podarunkowe mogą zostać zrealizowane przez Klienta wyłącznie w wypadku, gdy Klient zawarł z Wykonawcą umowę o roboty budowlane dotyczącą wybudowania całego budynku wraz z fundamentami lub budowy budynku na istniejących już fundamentach.
  10. Bony podarunkowe nie mogą zostać zrealizowane przed zakończeniem budowy budynku i jego odbiorem przez Klienta zgodnie z umową o roboty budowlane zawartą z Wykonawcą.
  11. Bony podarunkowe różnego rodzaju nie mogą być ze sobą łączone.
 4. Postanowienia końcowe.
  1. Wykonawca ma prawo do zmiany Regulaminu o ile, że nie naruszy to już nabytych przez Klienta praw.
  2. Warunkiem skorzystania z promocji jest terminowe regulowanie płatności wynikających z umowy.
  3. Wykonawca ma prawo wstrzymać wydawanie Bonów podarunkowych czasowo lub na stałe bez podania przyczyny. Wstrzymanie wydawania Bonów podarunkowych nie ma wpływu na uprawnienia Klienta wynikające z wcześniej przekazanego mu Bonu podarunkowego.
  4. Regulamin obowiązuje od dnia 22.01.2024 do dnia 11.03.2024r.
+48 698 289 250