Dom Bez Kosztów | REGULAMIN PROMOCJI „Wiosenna Promocja na Dom Bez Kosztów” - Dom Bez Kosztów

REGULAMIN PROMOCJI „Wiosenna Promocja na Dom Bez Kosztów”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Promocji jest firma Dom Bez Kosztów Sp. z o.o., Topole 19c, 89-620 Chojnice wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000990893, NIP: 5552132819, REGON: 523085744. zwana dalej „Organizatorem”.
  2. Uczestnik – to osoba fizyczna korzystająca z usługi budowy domu w zakresie i technologii oferowanej przez firmę Dom bez Kosztów Sp. z o.o.
 2. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest firma Dom bez Kosztów Sp. z o.o.
  2. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Promocji wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Dom Bez Kosztów Sp. z o.o. jest Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r..
  4. Uczestnicy Promocji podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację Promocji przez Dom Bez Kosztów Sp. z o.o. i wykonanie umowy.
 3. CZAS TRWANIA PROMOCJI
  1. Promocja trwa od dnia 03.03.2023 r. do dnia 02.06.2023 r.
  2. Dla oceny uczestnictwa w Promocji uwzględniana będzie data podpisania umowy na budowę domu od podstaw do stanu deweloperskiego, zwanej dalej umową, w trakcie trwania Promocji.
  3. Umowy zawarte po dniu 02.06.2023 r. nie podlegają warunkom niniejszej Promocji.
 4. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
  1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie trwania Promocji podpiszą umowę z zastrzeżeniem, że adres inwestycji znajduje się w odległości do 100km od siedziby firmy Organizatora.
  2. Warunkiem skorzystania z promocji jest terminowe regulowanie płatności wynikających z umowy.
 5. ZASADY PROMOCJI
  1. Zgodnie z zasadami uczestnictwa w Promocji „Wiosenna Promocja na Dom Bez Kosztów” podlegają umowy podpisane w okresie jej trwania przez Uczestników Promocji.
  2. Uczestnik promocji promocji po podpisaniu umowy zobowiązuje się niezwłocznie podjąć kroki ku zdobyciu pozwolenia na budowę oraz wpłacić zadatek na budowę domu w kwocie i terminie wskazanym w umowie.
  3. Gotowość Klienta do rozpoczęcia budowy domu nie może przekroczyć 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  4. W ramach Promocji Uczestnikowi, który podpisze umowę na budowę domu przysługuje do wyboru jedna z dwóch opcji:
   • zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej z 6 kWp, będących standardowym wyposażeniem domu w stanie deweloperskim, do mocy ok. 10 kWp z zastrzeżeniem, że moc instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć wartości 10 kWp z falownikiem marki Sofar Solar.
   • lub montaż klimatyzatora o mocy 3,5 kW w jednym wybranym pomieszczeniu marki _
  5. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 6. REZYGNACJE
  1. Rezygnacja z zawartej umowy możliwa jest zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie drogą elektroniczną na adres: biuro@dombezkosztow.com
  2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
  3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.
  4. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji, wysłanym w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie firmy Dom bez Kosztów Sp. z o.o. pod adresem Topole 19c, 89-620 Chojnice lub na stronie www.dombezkosztow.pl
  2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
  3. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Każda promocja organizowana przez Dom Bez Kosztów Sp. z o.o. jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje nie łączą się.
  5. Nieprzestrzeganie jakiegokolwiek zapisu niniejszego regulaminu przez Uczestnika promocji wyklucza Uczestnika z możliwości skorzystania z przedstawionych warunków.
 9. OŚWIADCZENIA
  1. Oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem/am się i akceptuję treść postanowień Regulaminu Promocji.
+48 698 289 250